český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
IBIOTEC SOLVETAL® AC 100 protilepivý bitumen 100% rostlinný
Last update: 2024/04/16 11:07

 

 

 

 

 

 

POPIS

Synergická kapalina derivátů rostlinného původu, speciálně vyvinutá pro dosažení maximální protilepivého účinku, ve všech stádiích provádění horkých živičných směsí, minimálně 160 °C při nakládce, 130 °C při dodání na staveniště, 120 °C při zhutňování, a také pro teplé živičné směsi. GARANTOVANÝ výrobek bez obsahu škodlivých par, spalin, alergenů, zbytkových pesticidů a bez GMO. Snadno a rychle biologicky rozložitelné.

 

                             Stáhněte si technický list

 

FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

KLASIFIKACE: APOLÁRNÍ ROZPOUŠTĚDLA PŮVODEM ZE ZEMĚDĚLSTVÍ 

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Vzhled

 Vizuální

Čirý

-

Barva*

 Vizuální kontrola

Žlutooranžová

-

Zápach

 Čichový vjem

Lehký

VLASTNOSTI

-

Měrná hustota při 25 °C

 NF EN ISO 12185

916

kg/m3

Bod mrznutí

 ISO 3016

-12

°C

Rozpustnost ve vodě

 -

0

%

Kinematická viskozita při 40°C

 NF EN 3104

31

mm²/s

Povrchové napětí

NF ISO 6295

28,7

Dyn/cm

Index lomu

NF EN ISO 6320

1,4740

 

Rozpouštěcí schopnost

Kauri-Butanol hodnota

ASTM D 1133

< 220

-

Číslo kyselosti

 EN 14104

< 1

mg(KOH)/g

Jodové číslo

 NF EN 14111

< 120

gI2/100g

Obsah vody

 NF ISO 6296

< 0,2

%

VLASTNOSTI Z HLEDISKA PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Bod vzplanutí (v uzavřené nádobě)

 NF EN 22719

< 170

°C

Bod samovznícení

 ASTM E 659

< 250

°C

Spodní mez výbušnosti

 -

Není výbušný

% (objemová)

Horní mez výbušnosti

 -

Není výbušný

% (objemová)

Obsah výbušných látek, látek podporujících hoření, hořlavých látek a velmi či extrémně hořlavých látek

 Nařízení CLP

GSH

Úplná absence

 %

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Anisidinové číslo 

 NF ISO 6885

< 5

-

Peroxidové číslo

 NF ISO 3960

< 10

meq(O2)/kg

TOTOX (anisidinové číslo +2× peroxidové číslo)

 -

< 25

-

Obsah látek CMR, dráždivých a korozivních látek

 Nařízení CLP

Úplná absence

%

Obsah zbytkového metanolu po přeesterifikování

 GC-MS

0

%

Emise nebezpečných sloučenin, látek CMR, dráždivých a korozivních látek při 160 °C.

 GC-MS

0

%

Mezní hodnota a průměrná expozice (VLE a VME)

 

Bez

ppm

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Nebezpečnost pro vodu

 WGK Německo

1

třída

Primární biologická rozložitelnost CEC 21 dní při 25 °C

 L 33 T 82

Více než 90

%

Snadná biologická rozložitelnost

OECD 301 A za 28 dnů
Rozklad DOC

 

 ISO 7827

 

více než 80

 

%

Snadná a dokonalá biologická rozložitelnost

OECD 310 C za 28 dnů

Biologický rozklad za 67 dnů

 

 modifikovaná MITI

 

více než 90

100

 

%

%

Bioakumulace 

Rozdělovací index n-oktanol voda

 

 OECD 107

< 3

 

log KOW

Tenze páry při 20 °C

 - 

< 0,1

hPa

Obsah VOC (těkavé organické látky)

 - 

0

%

Obsah rozpouštědel

 - 

0

%

Obsah látek nebezpečných pro životní prostředí 

 -

Úplná absence

%

Obsah sloučenin s PRP

 -

0

%

Obsah sloučenin s potenciálem poškozování ozonové vrstvy

 -

0

%

Uhlíková bilance, analýza cyklů životnosti

 ISO 14040

1,60

kg Ekvivalent uhlíku

 

UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ

Uchovávejte na chráněném místě v prostorách, které jsou ve velmi chladném období temperovány (< - 10 °C). Přípravek používejte čistý, nemíchejte ho z karcinogenní naftou, ani s uhlovodíkovými rozpouštědly nebo s jakýmikoliv jinými produkty nespecifikovaného složení.

 

NÁVOD NA POUŽITÍ

Používá se čistý neředěný, připravený k použití. Aplikujte na povrchy malé množství pomocí nízkotlakého rozprašovače. Pro aplikaci v obalovnách vybavených automatickými rampami používejte SOLVETAL DBE 250 , smíchaný s vodou, nebo SOLVETAL 5050 neředěný. (uzpůsobená viskozita).

 

OBCHODNÍ OZNAČENÍ

Kontejner GRV 1000 L              Sud 200 L           Kanystr 20 L

 

Protilepivý přípravek pro obalovny, nájemce, staveniště, bez spalin. Živičné směsi za horka a za studena. IBIOTEC SOLVETAL AC 100 protilepivý přípravek pro obalovny a staveniště, 100% rostlinný

 

 

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE