český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
IBIOTEC SOLVETAL® AC 100 klibbfritt bitumen 100 % vegetabilisk
Last update: 2023/05/09 16:00

 

 

 

 

 

BESKRIVNING

Synergistisk vätska av derivat av vegetabiliskt ursprung, speciellt utvecklad för maximal anti-stick-effektivitet, i alla skeden av genomförandet av den varma asfaltmassan, 160 °C minimum vid lastning, 130 °C vid leverans till arbetsplatser, 120°C vid komprimering samt även för halvvarm asfaltmassa. GARANTERAT fri från skadliga ångor, rökfri, allergenfri, inga rester av bekämpningsmedel, fri från GMO (genetiskt modifierade organismer). Enkelt och snabbt biologiskt nedbrytbar.

 

                         Ladda ner det tekniska bladet

 

FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

KLASSIFICERING: APOLÄRA VEGETABILISKA LÖSNINGSMEDEL FRÅN NATURLIGA KÄLLOR 

EGENSKAPER

 STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Aspekt

 Visuell

Klar

-

Färg*

 Visuell

Gul-orange

-

Lukt

 Olfaktorisk

Mild

Egenskap

-

Densitet vid 25 °C

 NF EN ISO 12185

916

kg/m3

Fryspunkt

 ISO 3016

-12

°C

Löslighet i vatten

 -

0

%

Kinematisk viskositet vid 40°C

 NF EN 3104

31

mm²/s

Ytspänning

NF ISO 6295

28,7

Dynes/cm

Brytningsindex

NF EN ISO 6320

1,4740

 

Lösningseffekt

Kauri-butanol index (IKB)

ASTM D 1133

>220

-

Syravärde

 EN 14104

<1

mg(KOH)/g

Jodvärde

 NF EN 14111

<120

gI2/100g

Vatteninnehåll

 NF ISO 6296

< 0,2

%

BRANDSÄKERHETSEGENSKAPER

EGENSKAPER

 STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Flampunkt (vakuum)

 NF EN 22719

>170

°C

Självantändningspunkt

 ASTM E 659

>250

°C

Nedre explosionsgräns

 -

Icke-explosiv

% (volym)

Övre explosionsgräns

 -

Icke-explosiv

% (volym)

Innehåll av sprängämnen, förbränningsämnen, antändbara ämnen, mycket eller extremt antändbara ämnen

 CLP-förordning

GHS

Helt fri från

 %

TOXIKOLOGISKA EGENSKAPER

EGENSKAPER

 STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Anisidinvärde 

 NF ISO 6885

<5

-

Peroxidvärde

 NF ISO 3960

<10

mekv (O2)/kg

TOTOX (anisidinvärde + peroxidvärdet x2)

 -

<25

-

CMR, innehåll av irriterande och korrosiva ämnen

 CLP-förordning

Helt fri från

%

Innehåll av metanolrester från transesterifieringsprocessen

 GC-MS

0

%

Utsläpp av farliga föreningar, CMR-ämnen, irriterande ämnen och frätande ämnen vid 160 °C.

 GC-MS

0

%

Gränsvärde och genomsnittlig exponering (VLE och VME)

 

Utan 

ppm

MILJÖEGENSKAPER

 

EGENSKAPER

 STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Fara för vatten

 WGK Tyskland

1

klass

Primär biologisk nedbrytbarhet, CEC, 21 dagar vid 25 °C

 L 33 T 82

Över 90

%

Biologisk lättnedbrytbarhet

OCDE 301 A under 28 dagar
Upphörande av COD

 

 ISO 7827

 

vid 80

 

%

Enkel och fullständig biologisk lättnedbrytbarhet

OECD 310 C under 28 dagar

Biologisk nedbrytning på 67 dagar

 

 Uppdaterad MITI

 

vid 90

100

 

%

%

Bioackumulering 

Fördelningskoefficienten för oktanol och vatten

 

 OCDE 107

vid 3

 

KOW

Ångtryck vid 20°C

 - 

<0,1

hPa

VOC-innehåll (flyktig organisk förening)

 - 

0

%

Innehåll av lösningsmedel

 - 

0

%

Innehåll av miljöfarliga ämnen 

 -

Helt fri från

%

Innehåll av ämnen med en GWP

 -

0

%

Innehåll av ämnen med en ODP

 -

0

%

Kolbalans, livscykelanalys

 ISO 14040

1,60

Kol, motsvarighet i kg

 

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING

Förvaras skyddad, i tempererade utrymmen under kalla väderleksperioder (< - 10 °C). Används oblandad, blandas inte med cancerframkallande dieselolja, kolvätelösningsmedel eller någon annan icke-specifik formulering.

 

BRUKSANVISNING

Används oblandad, användningsklar. Applicera sparsamt på ytor, med en lågtrycksspruta. Vid applicering på arbetsplatser utrustade med automatiska ramper, använd SOLVETAL DBE 250 blandad med vatten, eller SOLVETAL 5050 oblandad. (lämplig viskositet).

 

SAMMAMFATTANDE BESKRIVNING

                    IBC-behållare 1000 L             Fat 200 L           Dunk 20 L

 

Anti-klibbfri för asfaltverk, logistikcenter, arbetsplatser, rökfri. Kall eller varm astaltmassa. IBIOTEC SOLVETAL AC 100 klibbfri för asfaltverk och arbetsplatser 100 % vegetabilisk

 

Producera, smörja, rengöra, skydda
IBiotec
® Tec Industries® Service 
erbjuder ett komplett utbud av
branschspecifika produkter

 


 

Önskar du:

 

ett gratis varuprov
en teknisk rekommendation
ett datablad
ett säkerhetsdatablad

 

- Kontakta oss -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

tillverkare av kemisk-tekniska produkter,
tackar dig för ditt besök.IBiotec® Tec Industries®Service finns på: YOUTUBE